Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Mysłakowice

Kolorowy pasek

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice w 2018 r

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie uchwały nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r.w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Mysłakowice dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice w 2018 r.

* prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zwane są dalej pracami;
** ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 Wójta Gminy Mysłakowce z dnia 25.06.2018 r. zwane jest dalej Zarządzeniem

1. Organ udzielający dotacji: Gmina Mysłakowice.
2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Mysłakowice na 2018 r.: 25 000,00 zł; słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
3. Maksymalna wielkość dotacji: do 100%
Dotacja z budżetu Gminy Mysłakowice może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku. W przypadku, gdy Beneficjent na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Mysłakowice wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Uprawnieni wnioskodawcy.
O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadającemy tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany w formie określonej uchwale nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r., miejscu i terminie określonych w tym ogłoszeniu.

5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotację można uzyskać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice.

6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.
Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.).
Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2018 r.

7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.
Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2018 r.

8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.
Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do Uchwały
nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice
Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.
Dotacji udziela Rada Gminy Mysłakowice w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2018 r.
Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje, zwanymi dalej Beneficjentami, Wójt Gminy zawrze.umowy o udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 zarządzenia.

Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), a w przypadkach, w których przepisy te nie mają zastosowania Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Po zakończeniu prac Beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest .w załączniku nr 3 zarządzenia.
Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Wójta Gminy.

Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.
Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzymaniem przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.

9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.
9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.
9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.
9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być ponumerowane.
9.4. Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.
9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia
w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację.
9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć według kolejności stron.

10. Miejsce i sposób składania wniosków.
Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:
„Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

11. Termin naboru wniosków: do dnia 16.07.2018 r.

UWAGA!
Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.
Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Gminy Mysłakowice bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.
Złożenie poprawnego pod względem formalno - prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Informacji udziela:
1) Janusz Lichocki - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Inwestycji – Przewodniczący – tel. 75 64 39 981;
2) Daria Tadeusz - Inspektor ds. promocji, funduszy sołeckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi – tel. 75 64 39 986;

- wzór wniosku,
- wzór umowy,
- wzór sprawozdania,
- formularz informacji o pomocy de minimis,
- Uchwała Rady Gminy LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r.,
- Zarządzenie nr 0050.69.2018 Wójta Gminy Mysłakowce z dnia 25.06.2018 r.
udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.myslakowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy myslakowice.bip.net.pl w zakładce Zabytki.

formularz informacji o pomocy de minimis dostępny jest również pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wzor_formularza_inna_niz_pomoc_de_minimis.php

Załączniki

Ogłoszenie 2018 (253.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała 2018 (697.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie.0050.69.2018.2018-06-25 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz pomoc de minimis (150kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Daria Tadeusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daria Tadeusz
Data wprowadzenia:2018-06-27 13:37:28
Opublikował:Daria Tadeusz
Data publikacji:2018-06-27 13:41:22
Ostatnia zmiana:2018-06-27 14:18:23
Ilość wyświetleń:427

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij