L.p.

 

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data zakończenia

1.

Wojewoda Dolnośląski

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonmych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałnie skutkom takich zdarzeń w przyszłości

02.07.2020

-

03.07.2020

2.

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Prawidłowość wykorzystania środków Funduszu Pracy na organizowane prace społecznie użyteczne

 23.07.2020
3.     

Państwowa Inspekcja Pracy

Dzaiałania podejmowane przez zakład pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii

02.09.2020

4.         

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

08.10.2020

-

09.10.2020