Symbol:
RGK.6131.3.2020.MM

Wydział:
RGK

Podstawa prawna:
Zamówienia udzieli się wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 Euro bez podatku VAT. Postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice 0050.58.2017 z 22.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy Mysłakowice i jednostkach podległych", Zarządzeniem nr 0050.74.2017 z 17 sierpnia 2017 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30 000 Euro bez podatku VAT" w Urzędzie Gminy Mysłakowice oraz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Opłaty:


Termin odpowiedzi:
Ofertę należy złożyć przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 27.10.2020 r. do godz. 10:00.

Jednostka odpowiadająca:
Marek Marczewski - tel. 75 64 39 983

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty