Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice- obręb Strużnica"