Mysłakowice, dnia 7.01.2021 r.

RGK. 6733.10.2020

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 

ZAWIADAMIAM

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr 527/5 obręb 0008 Łomnica.

 

W związku z powyższym informuję, że w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, w godzinach pracy urzędu, można zapoznać się z aktami sprawy. Zakreśla się 7 dniowy termin od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na składanie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń.