Zamawiający:
Gmina Mysłakowice

Tytuł przetargu:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mysłakowice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

CPV:
90500000-2 usługi związane z odpadami

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
01.01.2023 - 31.12.2023

Osoba odpowiedzialna:
Monika Paterka

Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-11-16 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2022-11-16 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Miniportalu

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne - 40%


Wadium:
40 000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące