Zamawiający:
Gmina Mysłakowice

Tytuł przetargu:
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY JEDNOSTEK GMINY MYSŁAKOWICE

CPV:
09123000-7 gaz ziemny

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy wariant 1

Warunki:
Zgodnie z SWZ

Termin realizacji:
01.01.2023-31.12.2023

Osoba odpowiedzialna:
Monika Paterka

Miejsce składania ofert:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Oferty można składać do:
2022-11-29 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2022-11-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Miniportalu

Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
-

Uwagi:


Firmy uczestniczące