Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wójt Gminy Mysłakowice Zarządzeniem Nr 0050.108.2020 z dnia 30 września 2020r. powołał Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Mysłakowice.
 
Zadania Koordynatora ds. dostępności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Mysłakowice i gminne jednostki organizacyjne, 
  2. wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno–komunikacyjnej,
  3. monitorowanie działalności Wójta Gminy Mysłakowice oraz Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dane Koordynatora ds. dostępności na terenie Gminy Mysłakowice:
Joanna Osińska - Sekretarz Gminy Mysłakowice
tel. 75 643 99 60
pokój nr 25; e-mail: sekretarz@myslakowice.pl