UCHWAŁA NR XVII/145/19
RADY GMINY MYSŁAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/130/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Mysłakowice oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.