Karta Parkingowa

dla osób niepełnosprawnych

 

Informujemy, iż  od dnia  1 lipca  2014 r.   zaczynają obowiązywać nowe zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Dziennik  Ustaw  RP  z dnia 5.12.2013 r., poz. 1446  Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy  -  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,  właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej,  w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki - – dla mieszkańców Gminy Mysłakowice oraz placówek z terenu Gminy właściwym jest Przewodniczący Zespołu Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w Jeleniej Górze Al. Jana Pawła II 7
58-500 Jelenia Góra tel./fax. (0-75) 643-80-90.

Z  dniem  1 lipca 2014 r.

Kartę parkingową wydaje się:

1)                           osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:

*  znacznego, lub

* umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku posiadania symboli:                   04-O; 05-R lub 10-N), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2)                           osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

 

przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.

 

3)                           placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

 

Kartę parkingową wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (opłata ewidencyjna będzie pobierana dopiero od 4.01.2016 r.) Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                           o Niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

1) orzeczenia o niepełnosprawności

2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Kartę parkingową placówce,  

    

zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany  do przewozu osób niepełnosprawnych,  wydaje się jedną kartę.

 

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia,

jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, na okres 3 lat.

 

W przypadku zaprzestania wykorzystywania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, podmiot zarządzający placówką jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu karty parkingowej organowi, który ją wydał.

 

 

Karta parkingowa traci ważność:

 

1) po upływie terminu ważności karty;

2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;

3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;

4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

 

 Karty parkingowe,wydane na podstawie dotychczasowych przepisów,  zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty,

nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.         

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 grudnia 2014. Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 listopada
2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą.

 

Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania  o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej,  w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności  i dowodach osobistych lub siedzibę placówki – dla mieszkańców Gminy Mysłakowice właściwym jest Przewodniczący Zespołu Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności w Jeleniej Górze

 

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście,  z wyjątkiem:

1)     osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)    osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa   jeden z rodziców;

3)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby  ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

 

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

 

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu”, osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;

3) osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

 

W przypadku osoby,  która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu” pozostawia się niewypełnione.

Ważne:

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;

2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

3) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

 

 

 

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Płatności należy dokonać na poniższe konto:

 

76 1160 2202 0000 0000 6011 5768.

 

 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby,  które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

 

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem,
że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

 

Uwaga:

Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności,                  o stopniu niepełnosprawności lub  o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

 

Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

2) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;

2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej. 

 

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

 

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.           

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz
z uzasadnieniem.       
Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

 

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

 

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej
o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie  hologramu i laminowanie. 

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

 

Kartę parkingową wydaną:

1)  osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,

2) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,

3) osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie
do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

 

Tryb odwoławczy – brak.

 

 

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowymi niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1446);

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrskości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych         (Dz. U. z 2014 r. poz. 843);

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności               (Dz. U. z 2014 r. poz. 813);

4.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).

 

 

 

Zapraszamy na stronę www.pzon.jeleniagora.pl