Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Mysłakowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: dowody@myslakowice.pl

faxem na nr: 75 64 39 999

drogą pocztową na adres Urzędu Gminy w Mysłakowicach:
ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice.